, Gdańsk
Przyjazd
Wyjazd

Rezerwuj bezpośrednio z kodem promocyjnym BONUM10 i zyskaj 10%!

Polityka prywatności

 1. Strona główna
 2. Hotel
 3. Polityka prywatności

Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że podmiotem prowadzącym stronę internetową www.hotelbonum.pl (dalej: strona www) oraz prowadzącym sprzedaż usług na stronie www oraz administratorem Państwa danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony www oraz w trakcie świadczenia usług jest spółka Hotel Bonum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-839), ul. Sieroca 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804185, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5833370901, REGON: 384392235. Administrator w dalszej części będzie nazywany także „Spółką”.
Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@hotelbonum.pl lub pod adresem pocztowym: Hotel Bonum, ul. Sieroca 3, 80-839 Gdańsk.
 

Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych i ich zasad ich przetwarzania
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę, prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@hotelbonum.pl lub pod adresem pocztowym: Hotel Bonum, ul. Sieroca 3, 80-839 Gdańsk.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem prowadzonej działalności, Spółka przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług świadczonych przez Spółkę, a celem tego przetwarzania jest przede wszystkim zapewnienie prawidłowego wykonania umowy oraz udostępnienie Państwu ofert prezentujących nasze usługi, a także realizowanie prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora. Przez przetwarzanie należy rozumieć:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

(RODO = Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług hotelowych wraz z usługami towarzyszącymi, jak na przykład usługi gastronomiczne - Spółka przetwarza dane podane przez Państwa w karcie meldunkowej, tj.:

• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• narodowość
• data urodzenia,
• numer dokumentu identyfikacyjnego,
• numer telefonu,
• numer rejestracyjny pojazdu – o ile zostanie podany.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną.

W celu świadczenia usług za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie www.hotelbonum.pl oraz stronach domowych hoteli zarządzanych przez spółkę Hotel Bonum sp. z o.o., w tym również przesyłania Państwu powiadomień e-mail o komunikatach z systemu rezerwacyjnego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

• imię i nazwisko,
• adres e-mail.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo Stroną

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

• imię i nazwisko, 
• adres e-mail, 
• numer rezerwacji, 
• ewentualnie adres zamieszkania — jeżeli następuje zwrot pieniędzy, 
• ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną

Zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych dla Państwa usług, jest dla Spółki priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania usługi lub po wykonaniu danej usługi Hotel Bonum może kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną.

Spółka może również przesyłać Państwu oferty obejmujące świadczone przez nie usługi. W tym przypadku przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 
• adres e- mail,

• imię i nazwisko.
W każdej chwili mogą Państwo poinformować Administratora, że nie życzą sobie Państwo otrzymywać takich treści – wówczas informacje zgodnie z Państwa dyspozycją przestaną być wysyłane.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki (jako administratora), którym jest rozwój i podniesie jakości świadczonych przez Spółkę usług.
Po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów prawa telekomunikacyjnego.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 
• imię i nazwisko,

• adres e-mail,

• numer rezerwacji,

• dane znajdujące się na wystawionych dokumentach księgowych (np.: fakturach VAT i paragonach).

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy organ władzy tego zażąda).
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 
• imię i nazwisko, 
• adres zamieszkania (jeżeli został podany), 
• numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), 
• adres e-mail, 
• numer rezerwacji, 
• numer dokumentu identyfikacyjnego.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki (jako administratora), którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

W celu skorzystania z programu lojalnościowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

• imię i nazwisko, 
• adres e-mail, 
• numer telefonu

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru gości, którzy zgłosili sprzeciw lub korzystają z prawa do ograniczenia przetwarzania ich danych zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

• imię i nazwisko, 
• adres e-mail.

Dane te są przetwarzane przede wszystkim, dlatego, że RODO nakłada na Spółkę liczne obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności procesów przetwarzania z prawem i możliwości wykazania tej zgodności (w celu realizacji jednej z podstawowych zasad RODO, czyli rozliczalności). Ponadto, jeżeli zgłoszą Państwo np. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, Spółka musi wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Spółkę z jej obowiązków wynikających z prawa;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

• imię i nazwisko, 
• adres zamieszkania lub adres siedziby, 
• numer NIP (o ile został podany), 
• numer rezerwacji.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie).

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

• adres IP, 
• data i czas serwera, 
• informacje o przeglądarce internetowej, 
• informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową).
W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej www.hotelbonum.pl, przetwarzamy takie dane osobowe (cookies), jak: 
• data i godzina odwiedzin strony, 
• rodzaj systemu operacyjnego, 
• przybliżona lokalizacja, 
• rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, 
• czas spędzony na stronie, 
• odwiedzone podstrony.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

Cookies

Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniach elektronicznych takich, jak komputer, telefon czy tablet. Mogą być one odczytywane przez system zarządzany przez Spółkę, ale także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług Spółka korzysta (np. Facebooka, Google’a).
Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności:
a) zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Mają zatem na celu ochronę Państwa danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych; 

b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeglądana przez Państwa strona internetowa sprawnie funkcjonowała i aby można było w pełni korzystać z opcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach; 

c) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak Państwo korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Pliki te umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach; 

d) utrzymanie stanu sesji — jeżeli logują się Państwo do systemu rezerwacyjnego, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie tej sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo logować się do systemu, takie działanie niewątpliwie wpływa na podnoszenie komfortu korzystania ze strony internetowej; 

e) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci; 

f) korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Co ważne, wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Szanując Państwa autonomię decyzyjną uprzejmie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku itp.

Prawo wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania, z zastrzeżeniem jednak pkt. VI poniżej.
Jeżeli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
wysłać maila bezpośrednio do Spółek na adres: biuro@hotelbonum.pl lub pocztą na adres pocztowy: Hotel Bonum, ul. Sieroca 3, 80-839 Gdańsk.
 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej, w szczególności w zakresie korzystania z systemu rezerwacyjnego.
Aby skorzystać z systemu rezerwacyjnego, konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko oraz adres e-mail — bez tego Spółka nie jest w stanie wykonać umowy.
Aby mogli Państwo zamówić usługi hotelu, konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numer dokumentu identyfikacyjnego, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu – o ile korzysta się z parkingu -  bez tego Spółka nie jest w stanie zawrzeć i wykonać umowy ( w tym uregulować obowiązków związanych z uiszczeniem podatków lokalnych) .
Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego Spółka nie jest w stanie prawidłowo wystawić dokumentów księgowych.
Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego Spółka nie jest w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
Aby móc skorzystać z programu lojalnościowego, konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, telefon - bez tego nie jesteśmy 
w stanie zapisać Państwa do programu lojalnościowego.
 

Inne sposoby przetwarzania danych
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Profilowanie oznacza, że każda z Firm może - w oparciu o Twoje preferencje - dostosować usługi i treści przesyłane do Ciebie drogą elektroniczną

Odbiorcy danych osobowych
Mając na uwadze to jak cenne są Państwa dane osobowe na każdym kroku staramy się, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a w przypadku przekazywania tych danych poza strukturę Spółki dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane zapewniły odpowiedni standard ich ochrony i zachowały je w poufności.
Zwracamy Państwa uwagę, iż jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności Spółka korzysta z pomocy podmiotów trzecich, co może wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Spółka przekazuje Państwa dane:

 1. podmiotom świadczącym usługi dodatkowe towarzyszące usługom hotelowym (w szczególności usługi dostępu do atrakcji wodnych, dostępu do usług odnowy biologicznej czy usług dostępu do obiektów sportowych),
 2. podmiotom zapewniającym usługi płatnicze,
 3. dostawcom usług informatycznych oraz usług wspierających działalność marketingową Spółki (np. podmiotom świadczącym usługi wysyłki mailingu),
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (np. kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 5. organom publicznym (np. walczącym z oszustwami lub nadużyciami) czy organom podatkowym,
 6. firmy ubezpieczeniowe, brokerskie,
 7. właściciele obiektów, w których są hotele.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google czy Zendesk. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 

Okres przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
W sytuacji, gdy Spółka nie potrzebuje wykonywać innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy treść zlecenia przechowywana jest na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane dodatkowo są zabezpieczane — np. poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Spółki wskazują, że dane osobowe przetwarzane są przez okres: 

 1. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 2. przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 3. 30 dni – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby monitoringu wizyjnego;
 4. 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zapytaniu o usługi (np. o dostępność pokoi), a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
 5. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 6. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 7. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki lub do celów marketingowych;
 8. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Zwracamy Państwa uwagę, iż okresy w latach liczone są od końca roku, w którym Spółka rozpoczęła przetwarzanie danych osobowych. Takie działanie ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych.
Prosimy mieć na uwadze, iż odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi dla Spółki, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala Spółce sprawniej i efektywniej zarządzać tym procesem.
Oczywistym jest natomiast, iż w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do bycia zapomnianym lub innych praw przyznanych przez RODO Spółka takie sytuacje rozpatruje i rozwiązuje indywidualnie.
Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.
 

Uprawnienia podmiotów danych
Spółka informuje, iż posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych; 
 2. sprostowania danych osobowych; 
 3. usunięcia danych osobowych; 
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
 6. przenoszenia danych osobowych.

Opisane powyżej prawa są szanowane przez Spółkę, jak również Spółka podejmuje działania mające na celu ułatwienie ich realizacji w najwyższym możliwym stopniu.
Spółka wskazuje, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem 
w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Spółka wyjaśnia, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (został on wymienione w punkcie III) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub

• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:
wysłanie maila bezpośrednio do Spółek na adres: biuro@hotelbonum.pl lub 
wysłanie informacji pisemnej na adres: Hotel Bonum, ul. Sieroca 3, 80-839 Gdańsk.
 

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie 
z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.

Pokoje

Pokój dwuosobowy LUX
od 450 /noc
od 450 /noc

Eleganckie pokoje dwuosobowe wyposażone są w jedno lub dwa pojedyncze łóżka oraz sofę. Wyjątkowe stylizacje wnętrz harmonijnie ...

Szczegóły pokoju

Pokój dwuosobowy LUX

 • Metraż: 27m2
 • Maks. osób: 2
Pokój dwuosobowy z jednym lub dwoma łóżkami
od 370 /noc
od 370 /noc

Elegancki pokój dla dwóch osób. Stylowe wnętrze zapewnia komfort nawet wymagającym Gościom szukającym odpoczynku ...

Szczegóły pokoju

Pokój dwuosobowy z jednym lub dwoma łóżkami

 • Metraż: 22-25m2
 • Maks. osób: 2
Pokój jednoosobowy
od 370 /noc
od 370 /noc

Komfortowy pokój przeznaczony dla jednej osoby. W jego kameralnym wnętrzu doskonale odnajdą się Goście szukający odpoczynku ...

Szczegóły pokoju

Pokój jednoosobowy

 • Metraż: 15-20m2
 • Maks. osób: 1
Mały pokój jednoosobowy
od 350 /noc
od 350 /noc

Komfortowy pokój przeznaczony dla jednej osoby. W jego kameralnym wnętrzu doskonale odnajdą się Goście szukający odpoczynku ...

Szczegóły pokoju

Mały pokój jednoosobowy

 • Metraż: 10m2
 • Maks. osób: 1
Pokój przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Komfortowy pokój przeznaczony dla jednej lub dwóch osób. Wyposażenie zarówno pokoju jak i łazienki dostosowane ...

Szczegóły pokoju

Pokój przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Metraż: 20m2
 • Maks. osób: 1
Pokaż wszystkie

ul. Sieroca 3
80-839 Gdańsk, Polska

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Hotel Bonum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sieroca 3, 80-839, Gdańsk Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane